تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1372 
الهیات 
تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
1382 
الهیات ، ادیان 
واحد علوم و تحقیقات 
 
خارج